Letselschade advocaat

Algemene rechtspraktijk

Op mijn 25e ben ik gestart als advocaat; dat was in de algemene rechtspraktijk waarin ik sindsdien werkzaam ben gebleven.

Letselschade

Vrijwel vanaf de oprichting van de specialisatievereniging LSA ben ik ervan lid. Specialisatie op het terrein van de letselschade omvat o.a.:

  • Onderzoek in verband met vaststelling van aansprakelijkheid en voorlopig getuigenverhoor
  • Overleg over opstellen/onderbouwen van schadeoverzichten
  • Opvragen en bespreken van medische informatie, overleg met medisch adviseur, begeleiding medisch traject
  • Communicatie met aansprakelijke partij/verzekeraar over schadeposten en medisch traject
  • Onderhandelen over schadeberekening en schaderegeling
  • Procederen over deskundigenbenoeming, uitgangspunten schaderegeling, stopzetting arbeidsongeschiktheidsuitkering e.d.

Conflictbemiddeling, training en coaching

Naast vakinhoudelijke en praktische kennis, is ervaring met coaching en intervisie van belang. Goede begeleiding is noodzakelijk wanneer je geduld op de proef wordt gesteld vanwege tegengestelde belangen. Overigens ben je zelf vaak een betere belangenbehartiger dan gedacht, die veel kan (helpen) oplossen met behulp  van:

  • Advies, begeleiding, coaching van de advocaat als sparringpartner.
  • Overleg, in vertrouwen, met iemand van buiten de eigen omgeving, die bovendien vanuit de rechtspraktijk het grensgebied kent tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Denk ook aan voorbereiding op een lastig gesprek, het voorkomen of oplossen van een conflict, training of begeleiding bij onderhandelingen en de kritische blik van een buitenstaander.

Gespreksleider intervisie (certificering NOvA) en socratisch gesprek (certificering Bolten Training)

Reflectie op het functioneren als advocaat is verplicht in de vorm van o.a. intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg. Voor LSA-leden is LSA-intervisiedeelname verplicht. 

In een intervisiebijeenkomst worden praktijkproblemen en dilemma’s onderzocht aan de hand van een actueel dilemma van de deelnemers. Doel is dat de casusinbrenger zich bewust wordt van zijn of haar functioneren in relatie tot het probleem en daardoor naar een oplossing kan zoeken. De uitdaging voor de overige deelnemers is om dit bewustwordingsproces zo effectief mogelijk te ondersteunen. 

Advocaten met belangstelling voor intervisie of een (al dan niet socratische) gespreksgroep kunnen contact opnemen voor de vorming van een groep. Aanmeldingen voor intervisie vinden plaats via Intervitair.

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek: 030 – 271 45 41