Heldere uitleg bij complexe
juridische problemen

Rechtsgebieden en overige dienstverlening

Algemene rechtshulp, echtscheidings- en letselschadeadvocaat

Algemene rechtshulp

Mijn kantoor in Utrecht bestaat vanaf 1978. Jaren lang maakten strafrecht, familierecht, arbeidsrecht, huurrecht, vreemdelingenrecht en faillissementsrecht deel uit van de algemene praktijkvoering. Van daaruit kwam de nadruk te liggen op familierecht en de bijstand aan slachtoffers die hulp bij de afwikkeling van hun letselschade hard nodig blijken te hebben.

De algemene praktijk blijft overigens boeien:

Advies

 • Je vraagt je af of er een juridisch probleem is
 • Je wilt een juridisch probleem voorkomen
 • Je wilt zelf het probleem oplossen en op juridisch gebied geïnformeerd worden
 • Je wilt zelf onderhandelen en bijgestaan of gecoacht worden
 • Je wilt voorafgaand aan of tijdens een mediation geïnformeerd of bijgestaan worden
 • Je wilt een second opinion

Procedure

 • Je wilt nakoming vragen van een (betalings- of andere) verplichting
 • Je wilt verweer voeren tegen een vordering

Echtscheiding

Vanuit de aandacht voor het familierecht werd mijn belangstelling voor het (echt)scheidingsrecht en huwelijksvermogensrecht gewekt. De juridische afwikkeling van bijvoorbeeld gemeenschap van goederen, huwelijksvoorwaarden, geregistreerd partnerschap en andere vormen van samenleven:

 • Echtscheiding, ontbinding geregistreerd partnerschap, beëindiging samenlevingscontract
 • Verdeling huwelijksgoederengemeenschap, afwikkeling huwelijksvoorwaarden en verrekenbedingen
 • Alimentatie, omgangsregeling en gezag

Letselschade

Vanuit het strafrecht werd de noodzaak duidelijk voor bijstand aan slachtoffers van seksueel geweld en andere delicten, gevolgd door de noodzaak voor bijstand aan slachtoffers van een ongeval, medische fout, ten onrechte geweigerde of ingetrokken verzekeringsdekking e.d.:

 • Vaststelling aansprakelijkheid na arbeidsongeval, verkeersongeval, medische fout, misdrijf
 • Onderhandelingen ten behoeve van de schaderegeling bij letsel over smartengeld, verlies inkomen, kosten huishoudelijke hulp, medische kosten etc.
 • Procederen over deskundigenbenoeming, AOV, schadevergoeding, polisvoorwaarden etc.

Conflictbemiddeling, training en coaching

Naast vakinhoudelijke en praktische kennis is ervaring met coaching en intervisie van belang. Goede begeleiding is noodzakelijk als je geduld op de proef wordt gesteld wegens tegengestelde belangen.

Overigens ben je vaak zelf een betere belangenbehartiger dan gedacht, die met wat ondersteuning veel kan (helpen) oplossen.

 • Je wilt advies, begeleiding, een coach of sparringpartner
 • Je wilt overleg, in vertrouwen, met iemand buiten je eigen omgeving, die bovendien vanuit de rechtspraktijk het grensgebied kent tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Bijvoorbeeld: voorbereiding op een lastig gesprek, het voorkomen of oplossen van een conflict, training of begeleiding bij onderhandelingen, de kritische blik van een buitenstaander.

Gespreksleider intervisie (certificering NOvA) en Socratisch gesprek (certificering Bolten Training)

Intervisie (reflectie op persoonlijk functioneren als professional) is binnen de advocatuur steeds minder facultatief. De NOvA kent opleidingspunten toe aan intervisiedeelname; voor LSA-leden is deelname verplicht.

In een intervisiebijeenkomst worden praktijkproblemen en -dilemma's onderzocht aan de hand van een actuele situatie van een of meer van de deelnemers. Doel is dat de casusinbrenger zich bewust wordt van zijn functioneren in relatie tot het probleem en daardoor naar een oplossing kan zoeken; de uitdaging voor de overige deelnemers is dit bewustwordingsproces zo effectief mogelijk te ondersteunen.

Advocaten en andere professionals met belangstelling voor intervisie of een (al dan niet socratische) gespreksgroep kunnen contact opnemen voor de vorming van een groep.